Home » Libraria Națională de Compuși cu Activitate Biologică (LNCB)

Libraria Națională de Compuși cu Activitate Biologică (LNCB)

(se actualizează)

Libraria Națională de Compuși cu Activitate Biologică (LNCB)

ICT – Centru interdisciplinar de specializare inteligentă în domeniul chimiei biologice, RO-OPENSCREEN (ro-openscreen.ro) oferă o infrastructură de cercetare integrată, unică în România, care permite gestionarea automată a bibliotecilor de compusi, investigații fizico-chimice extinse și servicii analitice complete pentru caracterizarea structurii compușilor chimici conform procedurilor europene aprobate.

Libraria Națională de Compuși cu Activitate Biologică (LNCB), dezvoltata prin prisma proiectului RO-OPENSCREEN, se va îmbogăți în următorii ani printr-un număr tot mai mare de compuși colectați din comunitatea de chimie românească, un efort amplu de colaborare spre indeplinirea obiectivului comun, acela de a construi o bibliotecă de cea mai bună calitate pentru accelerarea procesului de descoperire a medicamentelor și nu numai. Compușii colectati sunt stocați și gestionați în laboratorul de Chemoinformatică al centrului interdisciplinar ROOPENSCREEN.

LNCB va deveni prima platformă de tehnologie și expertiză din România pentru biologia chimică.

Beneficiu

Principalul avantaj este accesul, în condiții convenite, la resursele LNCB pentru instituțiile academice de cercetare, universităților, precum și industriei farmaceutice/chimice interesate să coopereze.

În prezent, biblioteca LNCB cuprinde 5692 de compuși, dintre care 2692 sunt medicamente aprobate și compuși naturali și 3000 sunt compuși de diversitate.

(updating)

The National Library of Biological Active Compounds (LNCB)

The RO-OPENSCREEN interdisciplinary center for smart specialization in chemical biology of the ICT (ro-openscreen.ro) offers an integrated research infrastructure, unique in Romania, that allows automated management of compound libraries, extensive physico-chemical investigations and complete analytical services for the structure characterization of chemical compounds following approved European procedures.

The LNCB, designed by ICT through RO-OPENSCREEN project, will be enriched over the next years by a growing number of compounds collected from the Romanian chemistry community, as a wide collaborative effort toward the common objective of building a best-in-class library to accelerate the drug discovery process, and beyond. The compounds are centrally stored and managed at the Chemoinformatics laboratory facility on the ROOPENSCREEN interdisciplinary center.

LNCB will become the premier Romanian technology and expertise platform for chemical biology.

Advantage

The main advantage is access, on agreed terms, to the unique and carefully selected compound collections of LNCB for the academic research institutions, universities, as well as pharmaceutical/chemical industry interested to cooperate.

To date, the LNCB library consists of 5692 compounds: 2692 approved drugs and natural compounds and 3000 diversity compounds.

Unknown Webmail